... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Συμβουλευτική επιτροπή

Μία επταμελή συμβουλευτική επιτροπή συνεδρίασε δύο φορές κατά τη διάρκεια του έργου. Ειδικοί στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στελέχη οργανισμών που βραβεύουν την ισότητα των φύλων συζήτησαν τα αποτελέσματα του έργου με τους εταίρους του έργου και παρείχαν τις συμβουλές τους στην πιστοποίηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μέλη:

Anita Sares
CITE – Επιτροπή για την Ισότητα στην Εργασία και στην Απασχόληση
Πορτογαλία
Η Ισότητα Είναι Ποιότητα
Doris Doblhofer
european network gender mainstreaming - ewiv
Αυστρία
Anne-Marie Theisen
ACORD international s.a.
Λουξεμβούργο
Zita Küng
european network gender mainstreaming — ewiv
Αυστρία
Véronique Goy Veenhuys
Equal Salary
Ελβετία
Claire Pickerden
White Rose University Consortium
Μεγ. Βρετανία
Valter Fissamper
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΚΕΠ
Ελλάδα