... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Βραβεία Ισότητας

Οι περισσότεροι από τους εταίρους του έργου διεξάγουν βραβεία, διαγωνισμούς, ή πιστοποιούν την ύπαρξη διαδικασιών προώθησης της αρχής της ισότητας των δύο φύλων σε επιχειρήσεις αλλά και εκπαιδευτικούς/ ερευνητικούς οργανισμούς.

Όλα τα βραβεία επικεντρώνονται στην επίτευξη του στόχου της προώθησης των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες στην επαγγελματική ζωή. Εκτός από ορισμένα ειδικά θέματα, οι ακόλουθοι τομείς δράσης είναι καθοριστικής σημασίας για όλες τις διοργανώσεις:

  • Πρόσληψη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. δραστηριότητες κατάρτισης για γυναίκες)
  • Εταιρική κουλτούρα και ευαισθητοποίηση της διοίκησης για θέματα ίσων ευκαιριών (π.χ. γραπτή εταιρική φιλοσοφία, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης)
  • Αμοιβή γυναικών και ανδρών εργαζομένων
  • Ποσοστό γυναικών και ανδρών σε διευθυντικές θέσεις

Βραβεία Ισότητας

Περαιτέρω μελέτη: Βραβεία Ίσων Ευκαιριών και Αμοιβών στην Ευρώπη (αρχείο pdf)