... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Το έργο

Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, είναι δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν όλο το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, προωθώντας την ισότητα ευκαιριών ανδρών-γυναικών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εκπαίδευσης, γίνεται πιο εύκολη η πλήρης χρησιμοποίηση των διαθέσιμων ηγετικών και παραγωγικών ικανοτήτων της κοινωνίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Είναι δεδομένο ότι, προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να μπορούν να συνεχίσουν την επιτυχημένη λειτουργία τους, οι όποιες αλλαγές στις οργανωτικές δομές τους και στις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που ακολουθούν πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες σε επιχειρησιακή βάση και συμβατές με τις ιδιαίτερες οργανωσιακές ανάγκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Τα, προερχόμενα από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, σύντομα case studies τα οποία περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό οδηγό δίνουν απλά μοντέλα και παραδείγματα τα οποία μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν και στον δικό σας οργανισμό. Περιλαμβάνουν πρακτικές και πολιτικές σε τομείς όπως, για παράδειγμα, πρόσληψη και διατήρηση γυναικών εργαζομένων, ή βελτίωση ισορροπίας προσωπικής – επαγγελματικής ζωής (work-life balance), και άλλες παρόμοιες που μπορούν να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον του οργανισμού σας και να τον κάνουν εργοδότη επιλογής για άνδρες και γυναίκες!