... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Συνδέσεις σε Τσέχικους ιστοτόπους στα Τσεχικά

Firma roku: rovné příležitosti
www.rovneprilezitosti.ecn.cz
Firma roku: rovné příležitosti je prestižní ocenění pro společnosti, které podporují genderovou rovnost ve svých vnitřních strukturách. Je udělováno každoročně od roku 2004 organizací Gender Studies a je založeno na auditu rovných příležitostí mužů a žen ve firmě.

Úřad roku „Půl na půl: respekt k rovným příležitostem“
www.mvcr.cz
Ocenění udělováno každý rok Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Gender Studies úřadům veřejné správy a samosprávy. V rámci soutěže jsou sledovány vnitřní (směrem k zaměstnancům/-kyním) stejně jako vnější strategie úřadů (směrem k veřejnosti) v oblasti rovných příležitostí.

Společnost přátelská rodině
www.familyfriendly.cz
Značka udělovaná Sítí mateřských center v České republice

Audit Rovné příležitosti
www.rovneprilezitosti.ecn.cz
Certifikát udělovaný společnostem po tříměsíčním procesu monitorování-strategií v oblasti rovných příležitostí a slaďování pracovního-a osobního života v rámci firemního uspořádání. Současně s certifikátem obdrží společnost akční plán pro zlepšení uvedených strategií.

e-magazín “Rovné příležitosti do firem”
zpravodaj.genderstudies.cz
Gender Studies vydává každý měsíci elektronický magazín, který seznamuje s technikami, jakými se rovné příležitosti na trhu práce a ve společnosti obecně prosazují, s dobrými zkušenostmi ze zahraničí, přináší rozhovor se zajímavou osobností. Zpravodaj si klade za cíl propagovat rovné příležitosti ve společnosti a prohloubit komunikaci mezi různými aktéry prosazujícími rovné příležitosti žen a mužů v České republice a ve světě.

Den rovného odměňování
www.equalpayday.cz
Od roku 2010 má Den rovného odměňování v ČR za cíl upoutat pozornost k platovým rozdílům mezi muži a ženami.

Manuál "Kolektivní vyjednávání aneb uplatnění rovnosti mužů a žen v praxi"
ww2.cmkos.cz Učební manuál "Kolektivní vyjednávání aneb uplatnění rovnosti mužů a žen v praxi" vypracovaný v roce 2007 Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) představuje základní postupy pro vedení sociálního dialogu na všech úrovních a zřetelně konkretizuje možnosti při kolektivním vyjednávání z pohledu rovnosti mužů a žen.

Metodika hodnocení kritérií nediskriminačního přístupu k odměňování m. a ž.
www.proequality.cz
Centrum proEquality vypracovalo manuál manual pro zaměstnavatele na téma rovné odměňování. Zaměřuje se na monitoring platů, identifikaci stejných pozic nebo pozic stejné hodnoty a na metody, jak se zbavit platových nerovností.

Poradna pro zaměstnavatele
www.genderstudies.cz
Gender Studies poskytuje zaměstnavatelům: informace a konzultace v oblasti rovných příležitostí na pracovním trhu, o firemních tréninkových programech zaměřených na témata rovných příležitostí, genderové analýzy firemních strategií, právní know-how týkající se firemních školek, odkazy a bibliografické služby, využívající odborné zdroje a výzkumy z ČR a zahraničí, mediální ohlas médií pro společnosti aktivně implementující politiku rovných příležitostí.

Hra rovné příležitosti
www.genderstudies.cz
Tento online nástroj umožňuje manažerům/kám ověřit si, jak dalece jsou zodpovědní v zajišťování rovných příležitostí ženám a mužům. Hra obsahuje specifické situace, v nichž jsou kladeny otázky. Obsahuje také doporučení, jak implementovat programy, zaměřené na rovné příležitosti na pracovním trhu a příklady dobrých praxí.