... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Συνδέσεις σε Λιθουανικούς ιστοτόπους στα Λιθουανικά

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų koalicija moterų teisėms ginti
www.women-coalition.webinfo.lt

Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas užimtumo srityje - priemonės, praktika, pokyčiai
www.ppp.webinfo.lt

Konkursas - Lygiausia darbovietė (2006)
www.lygus.lt

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas
www.socmin.lt
www.undp.lt