... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Εθνικές Συναντήσεις Δικτύωσης

Το Ευρωπαϊκό έργο GenCo διοργάνωσε σειρά Εθνικών Συναντήσεων Δικτύωσης σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες — Γερμανία, Ελλάδα, Τσεχία, Αυστρία, Μεγ. Βρετανία και Λιθουανία. Κεντρικό σημείο αυτών των εκδηλώσεων ήταν η παρουσίαση του ηλεκτρονικού εργαλείου «Οδηγός καλών πρακτικών προώθησης ίσων ευκαιριών» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Επίσης διεξήχθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών στο ζήτημα της εφαρμογής πολιτικών, μέτρων και πρακτικών προώθησης ίσων ευκαιριών ανδρών-γυναικών στις επιχειρήσεις

Συνολικά σχεδόν 200 στελέχη συμμετείχαν στις συναντήσεις αυτές. Ως σημαντικότερο σημείο αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των πολιτικών που παρουσιάσθηκαν, καθώς οι συναντήσεις ήταν έτσι δομημένες που να προωθούν την άμεση ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων. Επίσης, θετικά αξιολογήθηκε η δυνατότητα που είχαν τα στελέχη να συναντήσουν συναδέλφους και να ξεκινήσουν σχέσεις που πιθανώς να οδηγήσουν σε μελλοντικές συνεργασίες.

Το ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολογήθηκε από το 60% των συμμετεχόντων ως αρκετά χρήσιμο στην καθημερινή τους εργασία αλλά και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων των εταιρειών. Πολλοί από τους συμμετέχοντες έφυγαν από την εκδήλωση με έτοιμες ιδέες για πολιτικές που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στις επιχειρήσεις τους! Newsletter

Newsletter

Φωτογραφίες

Γερμανία

Ελλάδα

Τσεχία

Αυστρία

Μεγ. Βρετανία

Λιθουανία