... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Ηλεκτρονική Έρευνα

Μία ηλεκτρονική έρευνα διεξήχθη μεταξύ των στελεχών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε εταιρικούς διαγωνισμούς ή βραβεία ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα. Ρωτήθηκαν να προσδιορίσουν το είδος των πληροφοριών σε θέματα ίσων ευκαιριών που είναι δύσκολο να αποκτηθούν και οι οποίες πληροφορίες είναι ιδιαίτερα βοηθητικές και χρήσιμες για την βελτίωση της κατάστασης της ισότητας των ευκαιριών προς τα δύο φύλα στις επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από στελέχη διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα στους οργανισμούς τους.

Η έρευνα διεξήχθη τον Μάρτιο του 2011 και τα αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα από τον Ιούλιο του 2012.

Questionare [GR]

Report of the Online Survey [EN]