... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik), Αυστρία

κα. Beatrix Hausner
Hollandstraße 10/46
1020 Βιέννη
Αυστρία

Τηλ: +43 (0)1 315 6393 14
Φαξ: +43 (0)1 315 6393 22
e-mail: beatrix.hausner@oegut.at

Το Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (Austrian Society for Environment and Technology - ÖGUT) ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται στον χόρο της διαμεσολάβησης μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και της τεχνολογίας. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

  • Βοήθεια προς χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  • Αξιολόγηση του νομικού, πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου του σχετικού με την περιβαλλοντική τεχνολογία και περαιτέρω ανάπτυξή του.

  • Πληροφόρηση του γενικού κοινού για τις επιλογές και τους κινδύνους της περιβαλλοντικής τεχνολογίας.

  • Διαχείριση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον και την τεχνολογία που αφορούν τους οργανισμούς-μέλη του.

Σε άμεση συνάρτηση με τις παραπάνω δραστηριότητες, το ÖGUT προωθεί ενεργά την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας (εργοδοτών και εργαζομένων).

Το ÖGUT συμμετέχει σε προγράμματα «κοινωνικής και φυλετικής βιωσιμότητας», επικεντρώνοντας σε θέματα ίσων ευκαιριών στην έρευνα και τεχνολογία. Το 2009 το ÖGUT οργάνωσε το εθνικό Αυστριακό βραβείο για την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την ανάπτυξη (Staatspreis für Chancengleichheit in F&E) το οποίο απονέμεται από το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie).

www.femtech.at/index.php?id=34
www.femtech.at/index.php?id=56&L=2