... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Μελέτη - Επισκόπηση Κατάστασης (State of the Art Review)

Η Μελέτη – Επισκόπηση (State of the art review) θα συνοψίζει την κατάσταση της «ισότητας ανδρών – γυναικών» στο εργασιακό περιβάλλον σε κάθε χώρα μέλος του έργου. Θα παρουσιάζει τους νόμους που ισχύουν σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και τα μέτρα ή τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή τον ακαδημαϊκό χώρο για την προώθηση των ίσων ευκαιριών, ενώ θα αναλύει τα στοιχεία που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον προώθησης των ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων: ισότητα αμοιβών, γυναίκες σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, υποστήριξη σε θέματα εξισορρόπησης εργασιακής-προσωπικής ζωής, κ.λπ.

Η Μελέτη — Επισκόπηση Κατάστασης έχει ολοκληρωθεί και είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του έργου από τον Ιούλιο του 2011.

State of the art review [EN]

παρουσίαση [GR] [PDF]