... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Εργαλείο – Οδηγός Καλών πρακτικών (toolkit)

Το έργο GenCo θα αναπτύξει μία Ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη (toolkit) με απτά, πρακτικά παραδείγματα μέτρων προώθησης των ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα, τα οποία έχουν εφαρμοσθεί σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Έχει αναπτυχθεί ως μία καινοτόμος εφαρμογή αυτό-μάθησης η οποία περιγράφει παραδείγματα και διαδικασίες αλλαγής με λεπτομέρειες, ούτως ώστε να βοηθήσει, να εμπνεύσει και να δώσει κίνητρο στα στελέχη διοίκησης ανθρωπίνων πόρων να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον του οργανισμού τους, επικεντρώνοντας στην προώθηση των ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα.

Αναζήτηση στο e-toolkit

Κλάδος

Παραγωγή
Υπηρεσίες
Ανώτερη εκπαίδευση
Μη-πανεπιστημιακό ερευνητικό ινστιτούτο
Άλλο

Μέγεθος

Τομείς πρακτικών

Καριέρα και επαγγελματική ανάπτυξη
Προσέλκυση, επιλογή και κάλυψη κενών θέσεων
Συμφιλίωση εργασίας/ καριέρας και προσωπικής ζωής (work-life balance)
Δέσμευση ανώτατης διοίκησης και οργανωσιακές πολιτικές προώθησης ισότητας των δύο φύλων
Εργαλεία διοίκησης και εσωτερικής αξιολόγησης του οργανισμού
Οργανωσιακή κουλτούρα
Εξειδικευμένες πρακτικές για ερευνητικό προσωπικό
Εξειδικευμένες πρακτικές για εκπαιδευτικό προσωπικό
Αναζήτηση με λέξεις – κλειδιά

Ευαισθητοποίηση
Γυναίκες ακαδημαϊκοί
Ανάπτυξη καριέρας
Φροντίδα παιδιού / άλλων εξαρτώμενων μελών οικογένειας
Εργαζόμενοι γονείς
Διαχείριση διαφορετικότητας
Ίσες αμοιβές ανδρών - γυναικών
Γυναίκες στις θετικές επιστήμες
Ευέλικτες μορφές εργασίας
Άδεια μητρότητας / πατρότητας
Μέντορινγκ
Δικτύωση
Προσέλκυση και επιλογή
Σεξουαλική παρενόχληση
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Έρευνα προσωπικού
Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις
Δέσμευση ανώτερης διοίκησης
Τα δύο φύλα στην έρευνα

Διαχειριστής
Η
ΚΑΙ