... lyčių lygybės skatinimas

ALBA aukštoji verslo mokykla (Graikija)

Aristotelis Alexopoulos
6-8 Xenias Str.,
115 28 Athens
Graikija

Tel: +30 210 8964531
Fax: +30 210 8963302
El. paštas: aalexopo@alba.edu.gr

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece was founded in 1992, through a joint initiative of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV), the leading Employers' Union in Greece, and the Hellenic Management Association (HMA). Both the preparation for the creation of ALBA and its operations until the end of 1993 were funded by the European Commission and by contributions offered by its Corporate Members. In February 1995, the Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI) joined the Hellenic Federation of Enterprises and the Hellenic Management Association to become the third collective body of the Greek business community under whose auspices ALBA now operates.

ALBA is to become one of the leading research-driven Graduate Business Schools of Europe, on the basis of excellence of teaching and its intellectual impact on the business world, attracting outstanding faculty and students from all over the world.

ALBA mission is to educate visionary leaders of tomorrow who will act as agents for change and help shape the future business world by pushing forward the frontiers of knowledge related to the management of business organizations, while making that knowledge relevant to practitioners. Generating and disseminating knowledge represent our twin objectives.

Research is in the core of the founding vision, the mission and the operations of ALBA. Everything ALBA choses to do has to be driven by or aiming at excellent research. As far as education is concerned, the guiding principle is that excellence in teaching derives directly from excellence in research. The latter being defined entirely in terms of publications in the top international peer-reviewed journals, as judged by the citation index and citation-based rankings.

ALBA has a faculty nucleus of 20 PhD holders with research and teaching experience in top international universities. ALBA is also inviting selected academics from European and American universities to teach and collaborate with resident faculty.

All ALBA MBA programs are accredited by the Association of MBAs (AMBA), while both the MSc in Finance and MSc in Strategic HRM programs are EPAS (EFMD Programme Accreditation System) accredited. The ALBA MSc in Finance and the MSc in Business for Lawyers program are included in the respective lists of the Financial Times. ALBA appears in the 21st place of the list with the top 70 business schools in Europe for 2009 according to the international organisation topmba.com. ALBA holds the first position among the top European Business Schools participating in the European Business Plan of the Year Competition with the greatest number of first place awards and distinctions over the last ten years.

ALBA cooperates with a number of top class European universities and research centres in the framework of E.U. funded research projects. Through its Applied Research and Innovation Department, ALBA has been actively involved in primary and applied research in the areas of HR management, working environments and gender equality in the workplace. Moreover, ALBA has extensive experience in organising academic level training sessions and international conferences for postgraduate students or/ and business executives. ALBA is the academic partner and evaluation leader of the Best Workplaces Competition in Greece (organised by the Great Place to Work Institute). Last but not least, ALBA was responsible for organising the competition “5 Best in Gender Equality Companies in Greece“.

www.alba.edu.gr
www.equal-anthisi.gr/wwwgreek/act_details.asp?d_id=22&page=2
www.greatplacetowork.gr

ALBA aukštoji verslo mokykla įsteigta 1992 dėka jungtinės iniciatyvos tarp Graikijos įmonių federacijos (SEV), Graikijos lyderiaujančių darbdavių sąjungos ir Graikijos valdymo asociacijos (HMA). Tiek pasiruošimas steigimui, tiek pirmi ALBA veiklos metai buvo finansuojami Europos Komisijos ir koorporacinių narių įsipareigojimais. 1995 Atėnų pramonės ir prekybos rūmai (AACI) prisijungė prie Graikijos valdymo asociacijos, kad taptų trečiąja kolektyvine institucija graikų verslo bendruomenėje, kurios dėka ALBA veikia šiuo metu.

ALBA rengiasi tapti viena iš lyderiaujančių tyrimų vedinų verslo mokyklų Europoje, puikių dėstytojų ir intelektualių verslo pasaulio atstovų dėka pritraukianti studentus iš viso pasaulio.

ALBA misija mokyti turinčius viziją rytojaus lyderius, kurie elgsis kaip pokyčio agentai ir padės formuotis ateities verslams, pastūmėjant besimokančiuosius link žinių bei kompetencijų, būtinų vadovaujant verslo organizacijoms, ir siekiant, kad šios žinios būtų naudingos praktikams.

Tyrimai yra ALBA pradinės vizijos, misijos ir veiksmų esmė. Viskas, ką ALBA pasirenka daryti, turi būti vedama nepriekaištingų tyrimų. Mokymo atžvilgiu pagrindinis principas yra tas, kad mokymo kompetencijos kyla iš tyrimo kompetencijų. Pastarasis apibrėžimas, vertinant pagal citavimo indeksą ir citavimo reitingavimą, užima aukštas pozicijas tarptautinio masto žurnaluose.

ALBA turi fakulteto branduolį – 20 mokslo daktarų su tyrimų bei mokymų patirtimi geriausiuose pasauliniuose universitetuose. ALBA taip pat kviečia dėstyti bei bendradarbiauti dėstytojus iš Europos bei Amerikos universitetų.

Visos ALBA teikiamos magistrų programos yra akredituotos magistrų asociacijos (AMBA), kai tuo tarpu finansų ir strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo programos akredituotos EPAS (EFMD Programme Accreditation System). ALBA finansų bei verslo teisininkų programos įtrauktos į “Financial Times” sąrašą. Remiantis tarptautine organizacija topmba.com 2009 ALBA buvo 21 vietoje iš 70 geriausių verslo mokyklų Europoje. ALBA pirmauja pozicijose tarp geriausių Europos verslo mokyklų dalyvaujant Europos verslo planų konkurse su didžiausiu kiekiu pirmos vietos laimėjimų per pastaruosius dešimt metų.

ALBA bendradarbiauja su eile aukščiausio lygio Europos universitetų ir tyrimų centrų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose. Per taikomųjų tyrimų ir inovacijų departamentą ALBA buvo aktyviai įsitraukęs į pradinius bei taikomus tyrimus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo aplinkos bei lyčių lygybės darbovietėse srityse. Negana to, ALBA turi didžiulę patirtį organizuojant akademinio lygio mokymų sesijas bei tarptautines konferencijas baigusiems studentams bei verslo atsovams. ALBA yra akademinis partneris bei vertinimo ekspertas Graikijos geriausių darboviečių konkurse, kurį organizuoja „Puiki vieta darbui“ institutas. ALBA buvo atsakingas už konkurso „5 geriausios Graikijos kompanijos lyčių lygybės įgyvendinimo srityje“.

www.alba.edu.gr
www.equal-anthisi.gr/wwwgreek/act_details.asp?d_id=22&page=2
www.greatplacetowork.gr