... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Εργαλείο – Οδηγός Καλών πρακτικών (toolkit)

Αναζήτηση στο e-toolkit

Κλάδος

Παραγωγή
Υπηρεσίες
Ανώτερη εκπαίδευση
Μη-πανεπιστημιακό ερευνητικό ινστιτούτο
Άλλο

Μέγεθος

Τομείς πρακτικών

Καριέρα και επαγγελματική ανάπτυξη
Προσέλκυση, επιλογή και κάλυψη κενών θέσεων
Συμφιλίωση εργασίας/ καριέρας και προσωπικής ζωής (work-life balance)
Δέσμευση ανώτατης διοίκησης και οργανωσιακές πολιτικές προώθησης ισότητας των δύο φύλων
Εργαλεία διοίκησης και εσωτερικής αξιολόγησης του οργανισμού
Οργανωσιακή κουλτούρα
Εξειδικευμένες πρακτικές για ερευνητικό προσωπικό
Εξειδικευμένες πρακτικές για εκπαιδευτικό προσωπικό
Αναζήτηση με λέξεις – κλειδιά

Ευαισθητοποίηση
Γυναίκες ακαδημαϊκοί
Ανάπτυξη καριέρας
Φροντίδα παιδιού / άλλων εξαρτώμενων μελών οικογένειας
Εργαζόμενοι γονείς
Διαχείριση διαφορετικότητας
Ίσες αμοιβές ανδρών - γυναικών
Γυναίκες στις θετικές επιστήμες
Ευέλικτες μορφές εργασίας
Άδεια μητρότητας / πατρότητας
Μέντορινγκ
Δικτύωση
Προσέλκυση και επιλογή
Σεξουαλική παρενόχληση
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Έρευνα προσωπικού
Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις
Δέσμευση ανώτερης διοίκησης
Τα δύο φύλα στην έρευνα

Διαχειριστής
Η
ΚΑΙ