... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Gender Studies, o.p.s., Τσεχία

κα. Alexandra Jachanova Dolezelova
Gorazdova 20
120 00 Πράγα 2
σεχία

Τηλ: +420 (0)224 915 666
Φαξ: +420 (0)224 915 666
e-mail: office@genderstudies.cz

Το Gender Studies είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε θέματα ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα. Προωθεί τις θετικές αλλαγές στην κατάσταση των ίσων ευκαιριών σε διαφόρους τομείς της δημόσιας ζωής όπως στην αγορά εργασίας, στους οργανωσιακούς μηχανισμούς, στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, κ.λπ. Επίσης, διαθέτει μία πλήρη βιβλιοθήκη σε θέματα σχετιζόμενα με τις σπουδές φύλου, τον φεμινισμό, τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών, κ.λπ. Από το 2003 συνεργάζεται ενεργά με εργοδότες και έχει πλέον κερδίσει μία γενική αναγνώριση ως αξιόπιστος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των σχέσεων των δύο φύλων. Στις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει προς ιδιωτικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται, εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, και το ηλεκτρονικό περιοδικό «Equal Opportunities into Firms» με πάνω από 2.000 παραλήπτες. Επίσης, διαθέτει μία νομική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας καθώς και ένα πληροφοριακό κέντρο για εργαζόμενους σε θέματα ισορροπίας προσωπικής – επαγγελματικής ζωής και διακρίσεων. Τέλος, το Gender Studies απονέμει ετήσιο βραβείο στην επιχείρηση που προάγει καλύτερα τις ίσες ευκαιρίες ανδρών – γυναικών στην Τσεχία (με περίπου 30 αιτήσεις κάθε χρόνο).

www.en.genderstudies.cz
www.rovneprilezitosti.ecn.cz
www.en.genderstudies.cz/activities/?x=810654